Houses
Name Size Beds Rent Owner Town
Algaros Monastery 85 4 0 None Algaros
East Merchant Lane #4 17 1 0 None Algaros
East Merchant Lane #3 21 1 0 None Algaros
East Merchant Lane #2 21 1 0 None Algaros
East Merchant Lane #1 20 1 0 None Algaros
Pebble Lane #5 13 1 0 None Algaros
Pebble Lane #4 13 1 0 None Algaros
Pebble Lane #3 13 1 0 None Algaros
Pebble Lane #2 29 1 0 None Algaros
Pebble Lane #1 23 1 0 None Algaros
Algaros Tavern 7 0 0 None Algaros
West Merchant Lane #3 33 1 0 None Algaros
West Merchant Lane #2 33 1 0 None Algaros
West Merchant Lane #1 33 1 0 Rogue Algaros
Bush Row #3 16 1 0 None Algaros
Bush Row #2 16 1 0 None Algaros
Bush Row #1 16 2 0 None Algaros
Lowland Route #2 17 1 0 None Algaros
Lowland Route #1 17 1 0 None Algaros
West Street Mansion 434 15 0 None Algaros
West Street Woodshack 29 2 0 None Algaros
West Street Plot #4 63 0 0 None Algaros
West Street Plot #3 63 0 0 None Algaros
West Street Plot #2 42 0 0 None Algaros
West Street Plot #1 99 0 0 None Algaros
Highland Street #4 124 5 0 Brupadra Algaros
Highland Street #3 124 4 0 Wicked Algaros
Highland Street #2 61 4 0 None Algaros
Highland Street #1 31 2 0 None Algaros
Algaros Island 532 16 0 None Algaros
West Street Lighthouse #3 31 2 0 None Algaros
West Street Lighthouse #2 31 2 0 None Algaros
West Street Lighthouse #1 43 2 0 None Algaros